Οθωμανική γλώσσα

From Αρχειοπαίδεια

Η οθωμανική γλώσσα είναι ποικιλία της τουρκικής γλώσσας.