Πηγές:Τὰ εἰς ἑαυτὸν/7: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

20 June 2022

  • curprev 12:2812:28, 20 June 2022Publisher (Archiopedia) talk contribs 33,550 bytes +33,550 Νέα σελίδα με '{{Κεφαλίδα πηγών|1=''Τὰ εἰς ἑαυτὸν 7''|2=Μάρκος Αυρήλιος|3=}} #Τί ἐστι κακία; τοῦτ ἔστιν ὃ πολλάκις εἶδες. καὶ ἐπὶ παντὸςδὲ τοῦ συμβαίνοντος πρόχειρον ἔχε ὅτι τοῦτό ἐστιν ὃ πολλάκιςεἶδες. ὅλως ἄνω κάτω τὰ αὐτὰ εὑρήσεις, ὧν μεσταὶ αἱ ἱστορίαιαἱ π...'