Πηγές:Τὰ εἰς ἑαυτὸν/3: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

20 June 2022

  • curprev 12:2612:26, 20 June 2022Publisher (Archiopedia) talk contribs 23,843 bytes +23,843 Νέα σελίδα με '{{Κεφαλίδα πηγών|1=''Τὰ εἰς ἑαυτὸν 3''|2=Μάρκος Αυρήλιος|3=}} :[Τὰ ἐν Καρνούντῳ] #Οὐχὶ τοῦτο μόνον δεῖ λογίζεσθαι, ὅτι καθ ἑκάστην ἡμέραν ἀπαναλίσκεται ὁ βίος καὶ μέρος ἔλαττον αὐτοῦ καταλείπεται, ἀλλὰ κἀκεῖνο λογιστέον, ὅτι, εἰ ἐπὶ πλέον βιῴη τι...'